Yhdistyksen säännöt

Museoalan ammattiliitto MAL ry SÄÄNNÖT

25.11.2015 (PRH 21.12.2015)

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Museoalan ammattiliitto – Museifackförbundet – MAL ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

 

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä palkkausta ja työehtoja koskevia ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä vaikuttaa museoalan arvostukseen.

 

3 § TOIMINTAMUODOT

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. seuraa työmarkkinatilannetta, lainsäädäntöä ja jäsentensä koulutusta sekä palkkausta
 2. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
 3. tutkii ja hankkii aineistoa museoammatissa toimivien palkkauksesta ja työoloista
 4. harjoittaa tiedotustoimintaa
 5. edustaa jäseniään suhteissa muihin järjestöihin
 6. järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä jäsentensä osaamista ja jaksamista lisääviä tilaisuuksia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää museoammatissa toimivien ammatillisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamista.

 

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä museo- ja kulttuuriperintöalalla asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevä viran- tai toimenhaltija tai tällaista koulutusta saava henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Mikäli yhdistyksen jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään vahingoittaa huomattavasti yhdistyksen pyrkimyksiä, hänet voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksen nojalla, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä puoltaa erottamista. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

                                                                                  

 

5 § KUNNIAJÄSENYYS

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen ei suorita mitään maksuja yhdistykselle. Kunniajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen piiristä kunniajäseneksi valittu äänioikeutettu jäsen ei menetä äänioikeuttaan.

 

6 § TALOUS

Yhdistyksen jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista määrää yhdistyksen vuosikokous.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, panna toimeen keräyksiä sekä hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

 

7 § TOIMIELIMET              

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Lisäksi yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. Esitysten johdosta on hallituksen annettava kokoukselle lausuntonsa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema täysivaltainen jäsen.

Äänestettäessä ratkaisee yhdistyksen kokouksissa yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänestykset ovat vaadittaessa ja vaalit on aina toimitettava suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa huhti- tai toukokuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajankohdan määrää yhdistyksen hallitus.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä määrätään jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus,
 4. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen erovuorossa olevien jäsenien tilalle uudet jäsenet,
 5. valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet,
 6. määrätään hallituksen palkkiot ja matkakorvausperusteet
 7. käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset.

 

9 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka toimikausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Se valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee kokouksen päätökset täytäntöön sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat. Hallitus edustaa yhdistystä ulospäin sekä palkkaa yhdistyksen toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa eri kysymysten hoitamista varten työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi toimikautta siten, että vuosittain vuosikokouksessa valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä erovuoroisten tilalle.

Sääntöuudistuksesta johtuen hallituksen jäseninä jatkavat syyskokouksessa 2015 valitut kolme (3) jäsentä. Erovuoroisina ensimmäisessä vuosikokouksessa (2016) ovat syyskokouksessa 2014 valitut kolme (3) jäsentä varajäsenineen. Yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana jatkavat vuoden 2014 syyskokouksessa valitut henkilöt. Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaali järjestetään vuosikokouksessa 2017.

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä ja edustaa monipuolisesti museoammattilaisia ja jäsenkenttää. Varsinaisten jäsenten lisäksi hallituksessa on opiskelijajäsen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus valitsee opiskelijajäsenen hakemusten perusteella korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet koko hallituksen jäsenmäärästä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaisee äänestettäessä yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi päättää tarvittaessa järjestää kokouksensa etäyhteydellä tai vastaavin tietoteknisin keinoin.

 

10 § NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisena yhdistyksen toimihenkilö, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

11 § TOIMIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta on edellisen toimikauden tilit jätettävä hallituksen toimesta tilin- ja toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa vuosikokoukselle tarkoitettu lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa muutosehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos, kuitenkin niin, että vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava purkamisehdotusta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jäljelle jääneet varat on käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.