Museoissa turvallisesti – henkilökunta avainasemassa

29.5.2020


Koronaepidemian aiheuttamia rajoituksia aletaan hiljalleen purkaa ja yhteiskuntaa avata. Valtioneuvoston päätöksellä maaliskuussa suljetut museot voidaan avata 1.6.2020 alkaen.

On hyvä muistaa, että koronavirus ei ole kadonnut. Elämme yhä poikkeustilanteessa ja joudumme olemaan varuillamme sekä seuraamaan epidemian maailmanlaajuista tilannetta.

Museoalan ammattiliiton tuoreen museoammattilaisille tekemän koronakyselyn* mukaan noin puolet vastaajista kokee poikkeustilanteella olevan vaikutusta työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Koronaepidemian koetaan aiheuttaneen ahdistusta, pelkoja, epävarmuutta, toivottomuutta sekä stressiä. Osa ahdistuksesta liittyy työpaikan säilymiseen ja toimeentuloon, mutta myös pelkoon terveydestä ja hyvinvoinnista uudenlaisen pandemian äärellä.

Museoiden avautuessa asiakkaiden lisäksi henkilökunnalla täytyy olla turvallinen ja luottavainen olo. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Epidemian kurissapitämiseen on annettu virallisia ohjeita niin turvavälien, hygienian kuin suojautumisenkin osalta. Yleiset ohjeet eivät luonnollisesti kata eri toimijoiden yksilöllisiä tarpeita ja museokenttää on kehotettu laatimaan omat riskienarvioinnit, suunnitelmat ja toimenpiteet, joilla huomioidaan koronan aiheuttamat vaatimukset. Erityistä suojelua tarvitsevat henkilöt, joiden työ vaatii asiakaskontakteja. Kaikkien työntekijöiden täytyy saada tieto riskeistä sekä ohjeet ja perehdytyksen työpaikalla toimimiseen poikkeusoloissa.

Myös työntekijällä on vastuu noudattaa työnantajalta saamansa ohjeistusta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Etenkin sairausepäilyn kohdalla on työyhteisössä oltava matala kynnys jäädä eristyksiin ja olla altistamasta muita mahdolliselle koronavirustartunnalle. Etätyöskentelyn jatkaminen, sen ollessa mahdollista, on yhä suositeltua.

Hyvinvoiva työyhteisö selviää poikkeustilanteesta parhaiten avoimella ja kaikkia kuuntelevalla toimintatavalla, ihmiset kokevat epidemian uhan eri lailla. Työntekijöiden turvallisuuden ohella myös fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta pitää huolehtia poikkeusaikoinakin.

 

Museoalan ammattiliitto MAL ry

Katariina Mäkelä
toiminnanjohtaja
katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Susanna Sääskilahti
puheenjohtaja
susanna.saaskilahti@ateneum.fi

 

*Kysely avoinna 26.3.–14.6.2020, vastauksia saatu 14.5. mennessä 158 kpl.
 

*************************************************************
Hyödyllisiä linkkejä turvallisen työympäristön suunnitteluun:

www.tyosuojelu.fi
www.ttl.fi
www.ttk.fi
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#L2P10
www.thl.fi
www.museoliitto.fi
www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-koronakriisista-museoille
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/yleisotilaisuuksissa-noudatettava-ohjeita-koronavirustartuntojen-ehkaisemisesta