Jäsenohje: Kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto

6.2.2018

Kunta-alan tiistaina 6.2.2018 kello 7.00 alkava ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös Akavan Erityisalojen jäseniä.

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto?​

Neuvottelujärjestömme Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Kielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunta ja hallitus päättivät tänään 5.2.2018, että kielto koskee myös jäseniämme. Tämä tarkoittaa, että työntekijät pidättäytyvät säännöllisessä työajassa eivätkä suostu ylityöhön.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vauhditetaan sunnuntaina keskeytyneitä kunta-alan neuvotteluja. KT Kuntatyönantajat keskeytti kunta-alan neuvottelut lomarahaleikkauksen kompensointiin liittyvien näkemyserojen takia.

JUKO ei hae lomarahavaatimuksellaan ylimääräistä palkankorotusta. Kyse on erillisestä kompensaatiosta, joka keskeyttäisi kiky-leikkausten jatkamisen. Suomen taloustilanne on kohentunut voimakkaasti sitten kilpailukykysopimuksen eli kikyn solmimisen ja myös julkisen sektorin työnantajien palkanmaksukyky on parantumassa.

Kunta-alalla on meneillään sopimukseton tila, mutta ns. jälkivaikutuksen vuoksi tammikuun lopussa päättyneiden sopimusten sisällöt ovat voimassa. Sopimukseton tila mahdollistaa työtaistelutoimenpiteet.  

JUKOn tavoitteena on yhä neuvotteluratkaisu. Neuvottelut eivät ole katkenneet ja neuvottelijoillamme on valmius palata nopeasti neuvottelupöytään.

> JUKOn tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 5.2.2018

Mikäli sinulla on kysyttävää neuvottelutilanteesta, otathan yhteyttä!

Jaakko Korpisaari, asiamies
Kuntasektorin edunvalvonta
Puhelin 0201 235 363
jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

 

Kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Käytännön ohjeita jäsenille

 

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia jäseniämme. Kiellon ulkopuolelle on siis rajattu kunnalliset viranhaltijat. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?
Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?
Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Voinko vaihtaa vuoroa työkaverin kanssa, vaikka vuoronvaihto on kielletty?
Vaihtoja voi tehdä, mikäli työntekijät voivat sopia niistä keskenään. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?
Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön, koska on sopinut varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?
Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys voivat vaarantua. Näitä voivat olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.