MAL:n lausunto: Rahoituslain muutos leikkaisi pysyvästi ja harkitsemattomasti kulttuurilta ja museoilta

14.11.2017 klo 12:00

Museoalan ammattiliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b § muuttamisesta (OKM/37/010/2017)

Rahoituslain muutos leikkaisi pysyvästi ja harkitsemattomasti kulttuurilta ja museoilta

 

Kulttuurilta ja museoilta leikataan jälleen, mikäli eduskunta hyväksyy käsiteltävänään olevan lakiesityksen. Museoalan ammattiliitto MAL ry vastustaa lakiesityksen hyväksymistä.

Museoalan ammattiliitto korostaa, että pysyviksi suunnitellut rahoitusleikkaukset vahingoittavat vakavasti museoita, jotka ovat olleet säästöjen kohteena jo vuosia. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin on kohdistettu vuosina 2012–2017 yhteensä 20,86 miljoonan euron säästöt. Esityksessäkin todetaan, että tehtyjen säästöpäätösten vaikutuksia on vaikea arvioida täysmääräisesti ja että vaikutus näkyy kustannuspohjassa aina neljän vuoden kuluttua siitä, kun säästöpäätös toteutetaan.

Säästötoimenpiteillä todetaan esityksessä voivan olevan seurauksia museoiden, teatterien ja orkesterien toimintaedellytyksiin sekä alan työllisyyteen. Museoalan ammattiliitto haluaa muistuttaa, että museot ovat jo aiempien säästöjen seurauksena joutuneet supistamaan palveluitaan sekä irtisanomaan ja lomauttamaan henkilökuntaansa. Tämä on täysin ristiriidassa museopoliittisen ohjelmaehdotuksen tavoitteiden kanssa.

Hallituksen esitys ei sisällä säästöpäätöksen kattavaa vaikutusarviota, mikä on vakava puute. Pysyviä ja suuria leikkauksia museoalalle, taiteeseen, kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön esitetään ilman näkemystä siitä, miten leikkaukset vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliseen hyvinvointiin, kulttuuriperinnön säilymiseen, monikulttuurisen yhteiskunnan kehitykseen, matkailu- ja muuhun elinkeinotoimintaan tai työllisyyteen maantieteellisesti eri puolilla Suomea.

Museot ovat tärkeitä alueellisia ja valtakunnallisia vetovoimatekijöitä ja ne tuottavat taloudellista hyötyä luomalla matkailulle sisältöä. Ehdotetut pysyvät leikkaukset vaikuttavat siten myös Suomen mahdollisuuksiin matkailumaana. Säästöt vaikuttavat laajasti eri puolilla Suomea suoraan museoihin ja välillisesti mm. palveluyritysten työllisyyteen. Työllisyyden parantaminen on hallituksen ykköstavoite, jossa onkin jo edistytty. Mutta esityksen toteutuminen toisi takapakkia myös työllisyystavoitteisiin eikä pelkästään museoalalle vaan välillisesti myös useille muille aloille.

Säästöt ovat omiaan myös laskemaan museoalalla toimivien asiantuntijoiden palkkatasoa, joka on edellytettyyn koulutukseen ja tehtävien vaativuuteen nähden jo valmiiksi aivan liian alhainen.

Museoalan ammattiliitto yhtyy Suomen museoliiton lausunnossaan antamaan näkemykseen, jonka mukaan rahoitusleikkaukset heikentävät museoiden toimintaedellytyksiä ilman, että niillä saavutetaan mitään niistä tavoitteista, joilla leikkauksia perustellaan.

 

Lisätiedot:
 

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museoalan ammattiliitto MAL ry katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi, 040 7747 620

Susanna Sääskilahti, puheenjohtaja, Museoalan ammattiliitto MAL ry
Susanna.saaskilahti@ateneum.fi, 050 4649 009