MAL:n lausunto museoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

19.5.2013

Museoalan ammattiliitto esittää lausuntonaan seuraavaa asetukseen suunnitelluista pätevyysvaatimusten muutoksista.

Museoalan ammattiliitto kyseenalaistaa asetukseen ehdotetut muutokset. Alan pätevyysvaatimuksia ollaan selvästi heikentämässä ja siten onkin vaikea ymmärtää asetuksen muuttamisen tarkoitusta. Samalla ollaan murentamassa alalle tunnusomaista korkeaa koulutustasoa. Esimerkiksi museonjohtajalta ei enää kaikissa tapauksissa vaadittaisi ylempää korkeakoulututkintoa, ei museologian perusopintoja eikä vähintään kahden vuoden työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävissä. Mm. kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa pätevyysvaatimuksissa museonjohtajalta, museoamanuenssilta ja tutkijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Ehdotetut muutokset asetuksessa ovat ristiriidassa ainakin kunnallisen työehtosopimuksen kanssa. Onko siten ajatuksena, että yksityisiin museoihin voitaisiin jatkossa ottaa vähemmän koulutettua henkilökuntaa?

Museoissa työskentelevillä asiantuntijoilla selvällä enemmistöllä on ylempi korkeakoulututkinto ja muilla korkeakoulututkinto. Museologian opinnot antavat perustietoja museotyöstä ja nykyisin monet alalle hakeutuvat suorittavat nuo opinnot korkeakoulututkinnon lisäksi. Hyvin tärkeää on korkeatasoisen koulutuksen lisäksi alan asiantuntijatehtävissä saatu työkokemus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös asettamassa museoille mittareita niiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamiseksi. Vaikuttavuus syntyy vain ammattitaitoisen ja alan koulutuksen saaneen henkilöstön kautta, jolloin pätevyysvaatimusten heikentaminen ei palvele myöskaan museotyön tehokkuutta.

Museoalan ammattiliitto esittää, että alan pätevyysvaatimuksia ei heikennettäisi. Vain näin voidaan turvata myos jatkossa suomalaisen esineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön ammatillisesti pätevä vaaliminen ja osaamisen siirtäminen seuraaville sukupolville.